Privacyverklaring

Marco Wiggers Financiële Diensten respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze
te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken
deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).

Verwerking van uw gegevens
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van:
– Het afhandelen van contactverzoeken die via onze website worden gedaan
– Het adviseren en bemiddelen bij verzekeringen, hypotheken, spaarrekeningen, etc.
– Het communiceren met onze relaties
– Het voorkomen van fraude jegens financiële instellingen (denk aan witwassen of
identiteitsfraude)
– Het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen

Het gebruik van de website www.mwfd.nl
Marco Wiggers Financiële Diensten heeft passende technische en organisatorische
maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van de website te beveiligen en
misbruik van uw gegevens te voorkomen. Alle personen die namens Marco Wiggers
Financiële Diensten van uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn verplicht
hierover geheimhouding te betrachten.

Contactformulier
Als u het contactformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de
gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud
van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden slechts dan aan verzekeraars en geldverstrekkers verstrekt wanneer
het uw uitdrukkelijke wens is om een overeenkomst inzake een financieel product af te
sluiten. Dan worden slechts die gegevens aan deze derden verstrekt die strikt noodzakelijk
zijn voor het afsluiten van het financiële product.

Wanneer noodzakelijk, geven wij uw persoonsgegevens door aan organisaties die relevant
zijn voor de uitvoering van een financieel product. Wanneer u bijvoorbeeld een schade wilt
claimen op een afgesloten verzekering, bestaat de mogelijkheid dat een schade-expert bij u
langs komt of dat wij een schadehersteller vragen om contact met u op te nemen.

 

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van
links met onze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een
betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de
privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

Wat zijn uw rechten?
U bent onze klant. Dus u heeft het recht om te bepalen welke gegevens wij wel of niet van u
mogen ontvangen. Maar daarnaast heeft u nog andere rechten. Wij vatten deze hieronder
samen.

a) U mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van u
hebben. Dit overzicht verstrekken wij u kosteloos.
b) Indien u meent, dat wij bepaalde gegevens over u onjuist in onze administratie
hebben verwerkt, dan kunt u om correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat
wij uiteraard alleen ons werk goed kunnen doen, wanneer de gegevens waarmee wij
voor u werken correct zijn.
c) Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben
geregistreerd, dan kunt u ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard
voldoen wij in dat geval aan uw verzoek, met inachtneming van eventuele
gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf die zich tegen verwijdering van uw
gegevens verzetten.
d) Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van u ontvangen gegevens
gebruiken. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat wij
bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mogen doorgeven, dan kunt u
ons dit laten weten. Ook aan dit verzoek zullen wij dan uiteraard voldoen.
e) Indien u dat wenst, kunt u ons vragen uw gegevens over te dragen aan een derde.
Bijvoorbeeld uw accountant, advocaat of bank. Na ontvangst van uw verzoek zullen
wij zo spoedig mogelijk uw verzoek uitvoeren.
f) Indien wij van derden persoonlijke informatie van u ontvangen, bijvoorbeeld van uw
verzekeraar, accountant, bank of andere financieel adviseurs dan informeren wij u
over de bron waaruit wij deze informatie hebben ontvangen.
privacyverklaring

Wijziging van deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer
u onze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, bent u van deze wijzigingen op de hoogte.